By Air

Nearest Airport: Jaipur - Jaipur International Airport (136 Kms)

Direct Flights to Jaipur

From Dist (Kms) Freq Duration
Delhi City268NANA
Ahmedabad652NANA
Mumbai1157NANA
Pune1193NANA
Hyderabad1457NANA
Kolkata1512NANA
Bangalore2012NANA
Chennai2085NANA

By Train

Nearest Train Station: Ajmer Junction Railway Station (0 Kms)

Direct Trains to Ajmer

By Bus

Nearest Bus Station: Ajmer Bus Station (2 Kms)

Direct Buses to Ajmer

From Dist (Kms) Freq Duration
Details not available